Projecten

Naar een methodologie voor landschapskarakterisatie in Vlaanderen

Het landschap is de uiting van een eeuwenlange wisselwerking tussen de mens en zijn omgeving. Sinds de Tweede Wereldoorlog veranderde dat landschap sneller dan de mens zich kan aanpassen. Er zijn wein…

Lees verder...

Enquête 'Fietsen in het duister en donker'

De provincie legt fietssnelwegen aan om meer mensen aan te zetten om te fietsen voor woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer. Er wordt momenteel standaard voorzien in openbare verlichting om ook wannee…

Lees verder...

MiLAND - De impact van migratie op landschapsidentiteit in urbane en rural omgevingen

De relatie tussen de mensen en hun leefomgeving speelt een belangrijke rol in het opbouwen van hun identiteit. We kennen het landschap waarin we leven, we maken het onze 'thuis'. De betrokkenheid en a…

Lees verder...

Gemodelleerde neerslagverdeling in tropische bergen – een geval in Ethiopië, met respons van vegetatie en hydrologie

Topoklimaat, en meer bepaald orografische regens op loefhellingen en regenschaduw aan de lijzijde, controleert de tijdruimtelijke veranderlijkheid van regenval, vegetatie en hydrologie in tropische be…

Lees verder...

Humanitaire situatie in de oorlog in Tigray

Gezien het jarenlange onderzoek in de regio Tigray deelt de onderzoeksgroep Fysische Geografie de benarde situatie van de lokale gemeenschappen, vaak partners in ons onderzoek sinds decennia. In dit …

Lees verder...

Wat betekent het landschap voor bewoners? Een onderzoek naar de holistische relatie tussen mens en omgeving

Landschappen resulteren uit de continue, dynamische interacties tussen mensen en hun omgeving. Mensen organiseren hun omgeving zodat deze hun noden kunnen tegemoetkomen. Tegelijkertijd vormt de fysiek…

Lees verder...

GI-pedagogy: Innovatieve pedagogische benaderingen voor onderwijs met geo-informatie

Het doel van dit project is leerkrachten de vaardigheden en middelen te verschaffen die zij nodig hebben om GIS in hun aardrijkskunde onderwijs te integreren. GIS bestaat en is vrij beschikbaar voor v…

Lees verder...

A global analysis of polycentric urban regions

This project aims to contribute to the scientific literature on ‘polycentric urban regions’ . In its most basic guise, the PUR notion applies to regions characterised by the presence of a set of nearb…

Lees verder...

Integrating public transport and spatial development: Identifying opportunities drawing on node-place modeling

This doctoral research project originated from a research proposal for a study commissioned by the Flemish Government. The study, ultimately granted to and conducted by VITO , involved a full-scale m…

Lees verder...

EURECA: Zoeken naar sporen van Europese culturen in archiefcollecties en het analyseren van culturele verschillen door gebruik te maken van sociale media data.

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met TU Wien en volgt de trend van het personaliseren/contextualiseren van location-based services en onderzoekt de mogelijkheden van archiefcollecties en …

Lees verder...

De school als hotspot voor veilig water en verbeterde sanitatie (Dogu’a Tembien, Noord-Ethiopië)

Noord-Ethiopië staat gekend als een van de meest achtergestelde gebieden wereldwijd inzake water en sanitatie. Om zowel de water- en sanitatie infrastructuur te verbeteren, alsook toegang en hygiënisc…

Lees verder...

I-Use: I Use Statistics in Education

Er is een enorme massa aan data beschikbaar in onze maatschappij. Statistische benaderingen bieden hulpmiddelen om gegevens te organiseren en te interpreteren. De site biedt gemakkelijk toegankelijke …

Lees verder...

GI Learner: Developing a learning line on geospatial thinking in secondary education

GI Learner is gericht op het integreren van georuimtelijke geletterdheid, georuimtelijk denken en GIScience in scholen. Hoewel ruimtelijk denken wordt gezien als een van de belangrijkste sectoren in d…

Lees verder...

SEED is het Smart Entrepreneurial Education en training in Digital farming Project

Het SEED-project heeft tot doel: • de inzetbaarheid van jongeren vergroten door de ontwikkeling te ondersteunen van zeer bekwame, gekwalificeerde en mobiele werknemers, mede dankzij transnationale pl…

Lees verder...

UGESCO - Upscaling the Geo-temporal Enrichment, exploration and exploitation of Scientific Collections

Vele digitale collecties hebben problemen met data wat exploratie en interpretatie van deze collecties bemoeilijkt. De data van fotoarchieven bijvoorbeeld zijn vaak te beperkt of te high-level voor ad…

Lees verder...

Opzetten en validatie van: ellipsoidale en reductievlakken, modelinstrumentaria op zee en in het intergetij gebied

Het doel van dit project is de ontwikkeling van een real time hydrodynamisch model van de Belgische Continentale Plaat, zuidelijke Noordzee, en het bepalen van een nauwkeurig en toegankelijke 3D-besc…

Lees verder...

Veerkracht van het Land in NW Ethiopië

Het ‘Land Resilience’ project maakt deel van het grotere VLIR IUC institutionale samenwerkingsprogramma het de Universiteit van Bahir Dar in Ethiopië. Het doel van Land Resilience is om de veerkracht …

Lees verder...

FASCINation

Het FASCINation project is een samenwerking tussen de Vakgroep Geografie , de UFR de Géographie et Aménagement en de Earth and Life Institute, Environmental Sciences . Het opzet van FASCINation is om…

Lees verder...

Restoratie en valorisatie van de ecosysteemdiensten van beschermde bossen in de Tembien Hooglanden (Noord-Ethiopië)

Herbebossing is vitaal om landdegradatie gelinkt aan klimaatsveranderingen tegen te gaan. Beschermde bossen in Noord-Ethiopië bieden ecosysteemdiensten, zoals toegenomen grondwater en koolstofopslag e…

Lees verder...

IALE 2017 European Congress

Van 12 tot 15 september 2017 werd het IALE 2017 European congress 'From pattern and process to people and action' georganiseerd in Gent door de Onderzoeksgroep Landschapskunde van de Vakgroep Geografi…

Lees verder...

Systemische analyse van dam-gedreven transities in stroomafwaarts gelegen alluviale vlaktes in Ethiopie

In Ethiopie wordt er volop ingezet op de bouw van grote dammen om de bevolking in toenemende mate te voorzien van elektriciteit en irrigatielandbouw . Deze dammen hebben echter grote implicaties voor …

Lees verder...

Niet-invasieve landschapsarcheologie van de Groote Oorlog: Historische en visuele landschapsanalyse

De Eerste Wereldoorlog had een enorm impact op het landschap en kan gezien worden als een culturele ramp. Deze gebeurtenis creëerde een compleet nieuw landschap vol met modder, kraters en militaire s…

Lees verder...

Kwetsbaarheidsanalyse wateroverlast Gent

De stad Gent heeft Universiteit Gent, Arcadis en KULeuven aangesteld voor de opmaak van een kwetsbaarheidsanalyse bij wateroverlast in Gent, meer bepaald het in kaart brengen van de impact en risico’s…

Lees verder...

Landschapsperceptie, landschapsbeleving, landschap en gezondheid

Het doctoraatsonderzoek van Lien Dupont was gericht op het gebruik van eye tracking in het onderzoek naar landschapsperceptie en had als doel te analyseren hoe mensen landschappen observeren. Hiervoo…

Lees verder...

SoleWay: bouw mee aan de wiki van de indoornavigatie

Momenteel zijn veel navigatieproblemen opgelost. Omwille van verschillende issues is het echter nog steeds moeilijk om je weg te vinden binnenin grote complexe gebouwen. Hoe kan je je in een gebouw op…

Lees verder...

Perceptie en preferentie van ontworpen landschappen gebruik makend van eye-tracking

Dit doctoraat onderzoekt de perceptie en preferentie van ontworpen landschappen door middel van eye-tracking. Op basis van principes uit de landschapsarchitectuur en methodes uit de omgevingspsycholog…

Lees verder...

Historische en ruimtelijke dynamieken en processen van berglandschappen en hun actoren.

De meerderheid van de Europese landschappen staat voor een continue en oneindige interactie tussen de natuurlijke en antropogene componenten. Doorheen de tijd vond zich een verschuiving plaats van ‘tr…

Lees verder...

Graben: Geïntegreerd geografisch onderzoek voor duurzaam landgebruik in de gesloten bekkens langs de Rift Vallei, Noord Ethiopië

Dit project heeft betrekking op een belangrijk ontwikkelingsgebied in Ethiopië, de gesloten bekkens gelegen tussen de hooglanden en de Rift Vallei. Deze bekkens zijn gevoelige voor klimaatsvariabilite…

Lees verder...

Landschapskarakterisatie van culturele landschappen in het Lushan Nationaal Park, China

Chinese nationale parken die gekenmerkt worden door unieke natuurlijke en culturele landschapswaarden worden bedreigd door de snelle urbanisatie en het niet-duurzaam toerisme. Dit resulteert in een fr…

Lees verder...

Evaluatie van ecosysteemdiensten en optimalisatie van groene infrastructuur in de urbane-rurale gradiënt in China en België

Groene infrastructuur biedt een range aan ecosysteemdiensten zoals koolstofopslag, runoff regulatie, overstromingsreductie, luchtzuivering, afkoeling, bevochtiging, geluidstempering en culturele dien…

Lees verder...

DYNAcity: De slimste stad voor mobiliteit

Binnen het project DYNAcity onderzoekt het VIM, vanuit het standpunt van de eindgebruiker, wat het informatie- en mobiliteitsaanbod binnen een stad moet omvatten om een stedelijk dynamisch mobiliteits…

Lees verder...

Little Flanders Beyond Wales

Kort na de Normandische verovering van Engeland vestigden Vlamingen zich op de Britse Eilanden. De enige relatief goed gedocumenteerde gemeenschap bevond zich in Pembrokeshire . Tussen 1107 en 1111 zo…

Lees verder...

CHeriScape

CHeriScape is een internationaal netwerk dat focust op de sterke relatie tussen erfgoed en landschap. Dit projectis ontstaan als deel van de internationale pilot call van het European Joint Programmi…

Lees verder...

Afbakenen grensoverschrijdende landschapseenheden

De Frans-Belgische grens doorsnijdt een veelheid van landschappen. Aan beide zijden van de grens zijn op verschillende schaalniveaus landschapseenheden afgebakend, deze vallen wel ongeveer samen maar …

Lees verder...

CREST: impactbeoordeling van overstromingsrisico aan de kust

Meer dan 634 miljoen mensen, of ongeveer 8.7% van de wereldbevolking, leven in kustgebieden die lager liggen dan 10m onder het zeeniveau. Deze zones zijn kwetsbaar voor de gevolgen van de zeespiegelst…

Lees verder...

Onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid van neogeografiekaarten

De 'neogeografiekaarten' op het Internet zijn vaak niet ontworpen door cartografen, waardoor ze nooit geëvalueerd werden door de eigenlijke eindgebruikers. Daardoor kan de nauwkeurigheid en bruik…

Lees verder...

Mobiliteitspanel Vlaanderen

Een mobiliteitspanel bestudeert de concrete maatregelen op verschillende schaalniveaus die voor een mobiliteitstransitie kunnen zorgen. In een dergelijke opzet wordt het mobiliteitsgedrag van personen…

Lees verder...

Beleids- en besluitvormingsprocessen in Belgrado

Onderzoek naar de beleids- en besluitvormingsprocessen aangaande het stedelijke megaproject Belgrade Waterfront, met een focus op de interactie tussen verschillende schaalniveaus. Dit project, dat Bel…

Lees verder...

Stedelijke netwerken in Zuid-Oost Azië

Dit onderzoek onthult ruimtelijke en tijdelijke patronen van connecties tussen verschillende steden. Om verschillende dimensies van het wereldstedennetwerk te verkennen wordt gebruikgemaakt van innova…

Lees verder...

Internationale landovereenkomsten, lokale levenswijzen en relaties met milieu

Door de groeiende vraag naar voedsel en biobrandstofproductie zijn bedrijven op grote schaal landbouwgebied in ontwikkelingslanden aan het verwerven. Zo staat de Ethiopische regering miljoenen hectare…

Lees verder...

Vastleggen van archeologische sites en vondsten in Honduras

In het kader van het PARAC-project, dat de redenen onderzoekt voor het einde van de Mayabeschaving, werd de vakgroep Geografie uitgenodigd om deel te nemen aan een veldcampagne in Honduras. Hierbij we…

Lees verder...

Verplaatsingsgedrag, woonplaatskeuze en attitudes

Dit onderzoek analyseert verschillen in verplaatsingsgedrag tussen stedelijke en niet-stedelijke inwoners. Daarnaast kunnen verplaatsingsgerelateerde attitudes hierin een belangrijke rol spelen. Zo ku…

Lees verder...

Gent-Lille geomorfologische onderzoek: de hydrogeomorfologie van het bekken van de Aa.

Het GeLiGeo project is een samenwerking tussen de Fysische Geografie van Gent Universiteit en de UFR de Géographie et Aménagement van Lille Universiteit . De vallei van de Aa werd geselecteerd als stu…

Lees verder...

STREAM: Tijdruimtelijke onderzoeksinfrastructuur voor vroeg-Modern Vlaanderen en Brabant

Het STREAM-project heeft als doelstelling een tijdruimtelijke onderzoekinfrastructuur te ontwikkelen voor het vroegmoderne Vlaanderen en Brabant. De infrastructuur bestaat uit een GIS en databank waar…

Lees verder...

NOMOB: Een onderzoekskaart over de mobiliteit van de adel in de Oostenrijkse Nederlanden

De ‘all-in-one’ onderzoekskaart combineert de kennis over het historische landschap met 18de-eeuwse geografische data over transport en mobiliteit. Deze kennis is respectievelijk gebaseerd op een retr…

Lees verder...

De hydrogeomorfologische impact van snelle landgebruikveranderingen in het agrarisch westelijk Shoa, door de nabijheid van de stad Addis Ababa (Ethiopia).

Addis Ababa is één van de grootste steden in Afrika ten zuiden van de Sahara, die zowel sterk groeit in populatie als in economische activiteit. Om de stedelijke vraag te blijven beantwoorden, heeft h…

Lees verder...

Ontwikkeling van software voor overstromingssimulatie

In dit onderzoek wordt LATIS, software voor het bepalen van risico op en schade door overstromingen, verder uitgebreid. Dit softwarepakket kwam tot stand door samenwerking met het Waterbouwkundig Labo…

Lees verder...

Geautomatiseerde bewegingsanalyse van sportteams

Het onderzoek heeft als doel de complexe beweging tussen verschillende spelers van een sportteam te analyseren. Hoewel er tegenwoordig reeds heel wat aandacht gaat naar sportanalyses, beperken de huid…

Lees verder...

Geometrisch modelleren voor 3D archeologisch GIS

Dit onderzoek focust op de mogelijkheden van 3D-modellen voor toepassingen in de archeologie en het cultureel erfgoed. Deze 3D-modellen worden opgebouwd met behulp van nauwkeurige acquisitietechnieken…

Lees verder...

Ruimtelijke en tijdsruimtelijke analyse gebaseerd op het CSTM

Op basis van het CSTM tracht dit onderzoek een theroretisch kader en algoritmen te ontwikkelen voor tijdruimtelijke data-analyse op verschillende schaalniveaus. Anders dan bij traditionele GIS-analys…

Lees verder...

Tracking van bewegende objecten

Vele mensen zijn in het bezit van toestellen die in staat zijn tot draadloze communicatie via Bluetooth of WiFi. Aan de hand van Bluetooth- en WiFi-scanners kan het naburige toestellen zoals smartphon…

Lees verder...

3D modelleren van historische globes

Tijdens dit project werden 3D modelleringstechnieken aangewend voor de reconstructie van twee historische globes. Een groot aantal foto’s werd gebruikt voor het digitaal reconstrueren van twee globes …

Lees verder...

Erfgoed modelleren en inventariseren in Xinjiang (China)

Verschillende veldcampagnes zijn in de Chinese regio Xinjiang opgezet om data te verzamelen van de stadsruïnes van Yar en de talrijke karez . Met behulp van foto's genomen vanop verschillende platfor…

Lees verder...

Impact van het dooien van permafrost op de geomorfologie van puinhellingen (Valais, Zwitserland)

Puinhellingen zijn één van de meest voorkomende landvormen in hoge berggebieden. Bovendien zijn ze ook een belangrijke bron van materiaal dat onderhevig is aan geomorfologische processen, zoals modder…

Lees verder...

Getijdenmetingen op open zee

Het Vlaams Agentschap voor Maritieme Dienstverlening, dienst Kust is verantwoordelijk voor een veilig en vlot scheepvaartverkeer van en naar de Vlaamse havens. Andere belangrijke doelstellingen van d…

Lees verder...

Lafreri: Italiaanse cartografie in de renaissance

In september 1862 schenkt Willem d'Hanens-De Wolf, schepen van de stad Sint-Niklaas, een 'atlas de vieilles cartes' aan de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. Achter de weinig zegg…

Lees verder...

Risicoanalyse in de Caraïben

In dit onderzoek wordt de kwetsbaarheid van Small Island Developing States nagegaan. Dit zijn ontwikkelingslanden die extreem gevoelig zijn voor natuurrampen. Een geschikte risicobeoordeling is nodig…

Lees verder...

3D Archeologie in de Altai regio, Siberië (Rusland)

Sinds 2005 ondersteunt de 3D Data onderzoeksgroep het veldonderzoek, van de afdeling Archeologie, in de Altaj regio in Siberië . Deze regio is een zeer belangrijk archeologische gebied in de wereld. I…

Lees verder...

Geïntegreerde data-acquisitie voor hydrografische toepassingen

In dit project wordt onderzocht hoe de integratie van allerhande sensoren en inertiële navigatie systemen ) geoptimaliseerd kan worden. Er wordt ook gestreefd om een low cost systeem te ontwikkelen v…

Lees verder...

Tijdruimtelijke bereikbaarheidsanalyse

Aangezien traditionele bereikbaarheidsanalyses persoonlijke en temporele restricties niet in rekening brengen, zijn meer dynamische analysemethodes een noodzaak. Geografische informatiesystemen beant…

Lees verder...

Strongbow: Milieu en omgevingsveranderingen in Zuid Ethiopië

De uitbreiding van landbouwgronden ten koste van natuurlijke bebossing vormt niet noodzakelijk problemen als het landbouwsysteem duurzaam georganiseerd wordt. Dit is echter niet het geval in de Bench …

Lees verder...

Eye tracking voor de studie van natuurlijk wayfindinggedrag in gebouwen

Eye tracking kan ons meer vertellen over de elementen die opvallend zijn in een omgeving en hoe de ruimtelijke structuur van een gebouw geanalyseerd wordt door de waarnemer. Op deze manier kan meer i…

Lees verder...

Indoor landmarks: de studie en implementatie van navigatiehulpmiddelen

Bij het formuleren van route-instructies verwijzen mensen dikwijls naar opvallende elementen langsheen de route . Deze elementen worden landmarks genoemd en laten de waarnemer toe om zichzelf te lokal…

Lees verder...

Innovaties in de analyse van tijdsruimtelijke habitatgebruikspatronen van dieren

Dit project tracht om tijdsruimtelijke analyse technieken die vaak gebruikt worden in geografisch onderzoek toe te passen op ecologische data. Meer specifiek is men voornamelijk geinteresseerd in expl…

Lees verder...

Predictief modelleren van tijdruimtelijke fenomenen in GIS aan de hand van Machine Learning

Dit onderzoek focust op het modelleren van tijdruimtelijke fenomenen op basis van data uit sensor-netwerken. Op massa-evenementen worden dergelijke netwerken van Bluetooth-sensoren gebruikt om data t…

Lees verder...

Databronnen voor routebepaling integreren

In dit project wordt onderzocht hoe het constant groeiende aanbod aan geografische informatie kan gebruikt worden om online routeplanners te verbeteren. Meer en meer mensen gebruiken deze online tool…

Lees verder...

SeArch

Het SeArch – Archeologisch erfgoed in de Noordzee - Project wil een efficiënte evaluatiemethodologie en de benadering van een duurzaam beheer en wettelijk kader in België ontwikkelen. Het project is i…

Lees verder...

Het gebruik van GIS in gezondheidsonderzoek

Het UGCoP is een fundamenteel probleem dat voorkomt in studies die de effecten van ruimtelijke eigenschappen op individueel gedrag bestuderen. Dit probleem stelt dat de bevindingen van de effecten va…

Lees verder...

Ontwikkeling van een 4D archeologisch GIS

Dit onderzoek tracht een eerste stap te zetten in de ontwikkeling van een 4D archeologisch GIS, waarbij bijzondere aandacht wordt geschonken aan de derde ruimtelijke dimensie en het temporale aspect. …

Lees verder...

Het Vassivière Project: een Erasmus Intensive Program in de hydrografie en de geomatica

Tijdens het Vassivière Erasmus Intensive Program in de hydrografie en de geomatica werden studenten uit 3 Europese universiteiten ingeschakeld om samen te werken aan de kartering van het reservoir van…

Lees verder...

3D Modelleren van Historische Topografische Toestellen

De afdeling Geografie heeft een uitgebreide collectie van historische topografische apparatuur . Deze artefacten worden gebruikt in tentoonstellingen om de rijke geschiedenis van de landmeetkunde en g…

Lees verder...

Geïntegreerde Geomatica stage in Bois-du-Luc

Sinds 2013 bestaat er een samenwerkingsverband tussen de Vakgroep Geografie en de Waalse regering om de mijnsite van Bois-du-Luc op te meten en te documenteren. Elk jaar wordt een uitgebreid meetkamp…

Lees verder...

Geomorfologische kartering, land degradatie en veerkracht in het westen van de Balkan

De westelijke Balkan heeft een grote verscheidenheid aan landvormen, van zand en rotskust , karst plateaus, grote intra-montane bekkens , tot hoge gebergten met een glaciale imprint, canyons en meer. …

Lees verder...

Water en sedimentlading van Lake Tana voor de optimalisatie van landgebruik beheer en water allocaties (Wase-Tana)

Dit project, in het noordwesten van Ethiopië, zal de sedimentologische en hydrologische kennis verbreden zodat strategieën kunnen ontwikkeld worden die bijdragen tot een degelijke planning en beheer …

Lees verder...

De Ferrariskaart onder de loep

Vanaf 1770 werd ons grondgebied o.l.v. graaf de Ferraris voor de eerste maal op een homogene wijze gekarteerd op schaal 1:11.520. Deze Kabinetskaart is een goed voorbeeld van de grootschalige topograf…

Lees verder...

Tijdruimtelijke analyse bij sportwedstrijden

Dit onderzoek focust op de tijdruimtelijke analyse van bewegende objecten. Verschillende methoden en technieken voor de analyse en interpretatie van bewegingen bij sportwedstrijden worden toegepast. O…

Lees verder...

Monitoring van ovalisatie van tunnels

Dit onderzoeksproject beantwoordde de vraag hoe laserscanning als vernieuwende meettechniek toegepast kan worden bij ovalisatiemetingen in tunnels. Er werd een methodologie ontwikkeld voor het uitvoe…

Lees verder...

Mexicaanse Mayatempels in 3D

Vier succesvolle veldcampagnes zijn in Mexico reeds ondernomen door de vakgroep om Mayatempels in 3D te modeleren. Op de sites van Calakmul en Edza werden de archeologische structuren gefotografeerd …

Lees verder...

Liber Floridus: de wereld in een boek

Liber Floridus 1121. De Wereld in een boek' leidt ons binnen in de wereld van een middeleeuws encyclopedist. Door de ogen van de auteur, Lambertus van Sint-Omaars, maken we kennis met het intellectuel…

Lees verder...

GeoMobiel

GeoMobiel voorziet lesmateriaal rond geomatica voor leerlingen in de derde graad van het secundair onderwijs. Op die manier krijgen ze een beter beeld van de mogelijkheden en toepassingen van geografi…

Lees verder...

Gebruiksvriendelijkheid van kaarten gebaseerd op eye-trackingonderzoek

Dit onderzoek focust zich op kaartgebruikers en meer bepaald hoe zij de visuele informatie op kaarten kunnen lezen en interpreteren. Deze informatie kan dan op zijn beurt gebruikt worden om het ontwe…

Lees verder...

Land degradatie en rehabilitatie in (semi)natuurlijke gebieden in noordwestelijk Europa

De onderzoeksgroep Fysische Geografie aan de Universiteit Gent bestudeert land degradatie en land rehabilitatie in zowel natuurlijke en seminatuurlijke omgevingen in noordwestelijk Europa. Dit omvat e…

Lees verder...

iGUESS: bevorderen van GIS-gebruik in onderwijs

Het gebruik en de voordelen van GIS worden vandaag nog te weinig aangeleerd in het onderwijs. Hoewel meer en meer mensen dagelijks gebruik maken van GIS-toepassingen, zoals autonavigatiesystemen en in…

Lees verder...

Milieu en omgevingsveranderingen in de Noord Ethiopische hooglanden sinds eind 19e eeuw.

Sinds 2007 onderzoekt de onderzoeksgroep ‘Fysische Geografie’ de medium- en lange termijnveranderingen in het milieu van de Noord Ethiopische hooglanden, het bovenbekken van de Tekezze rivier. Hierbij…

Lees verder...

SYGIAP: geïntegreerd managementsysteem voor beschermde gebieden

Het totaal ontbreken van recente cartografie alsook betrouwbare geografische informatie voor de Werelderfgoedsites in de DR Congo was een belangrijke hinderpaal voor planning en bescherming. Het was d…

Lees verder...

Wetenschappelijke kaartrealisaties

Wetenschappelijk verantwoorde kaarten worden door de CartoGIS-onderzoeksgroep gerealiseerd ten behoeve van derden op basis van door hen aangeleverde data. Een voorbeeld hiervan is de medewerking aan d…

Lees verder...